Huskeliste for tolker

HUSKELISTE FOR TOLKER

Denne huskelisten er ment som forberedelse til velkjente problemsituasjoner under tolkeoppdrag. Vi viser for øvrig til instruksjonene vi har utarbeidet om tolkens rolle og om tolkeetikk.

FØR OPPDRAGET STARTER

1. Forbered oppdraget, for eksempel ved å sjekke fagterminologi. Dobbeltsjekk tid og sted, jfr. oppdragsskjema.

2. Ta med notatblokk og skrivesaker for notater underveis, eventuelt ordbok dersom oppdraget forventes å bli teknisk vanskelig.

3. Møt opp i god tid, ta høyde for forsinkelser i trafikken når du beregner reisetid.

4. Telefontolking skal alltid utføres i et skjermet rom for å unngå støy og avlytting.

NÅR OPPDRAGET STARTER

5. Presenter deg for alle partene du skal tolke for, og si at du kommer fra TolkeNett.

6. Velg plass der du enklest mulig får øyekontakt med dem du tolker for.

7. Gjør begge partene kjent med din rolle som tolk. Er du i tvil se egen instruksjon om tolkerollen.

UNDER SELVE OPPDRAGET

8. Bestreb deg på å tolke alt innhold som blir sagt, også ”ufine ting”.

9. Bestreb deg på å gjengi partenes språkføring. Ikke forfin ordlyden.

10. Husk å alltid bruk jeg-form når partene snakker i jeg form.

11. Avhold deg fra innblanding i samtalen, for eksempel for å korrigere feil og misforståelser hos partene, jfr. instruksjon om tolkerollen.

12. Gjør straks oppmerksom på at du ikke forstår eller kan ha misforstått ord eller setninger. Be eventuelt om å få gjenta setninger eller budskap med andre ord.

13. Still kontrollspørsmål hvis du er i tvil om hva som ble sagt. Gjenta de siste ordene som ble sagt og som du var i tvil om.

14. Noter fortløpende navn og tall, dette er opplysninger som lett glemmes.